Javna kanalizacija

V družbi Nigrad, d. d., se že več kot 50 let ukvarjamo z dejavnostmi za zmanjševanje možnosti onesnaževanja čistih vodnih virov, aktivno sodelujemo pri uveljavljanju zahtev o vodotesni kanalizaciji, skrbimo za izvedbo in nadzor izgradnje čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov ter izvajamo aktivnosti za njihovo nemoteno delovanje.

Javna kanalizacija

Vzdrževanje sistema javne kanalizacije je naša osnovna dejavnost, v upravljanju pa imamo 500 km kanalizacijskega omrežja s 120 objekti in 40 čistilnimi napravami. Svoje aktivnosti usmerjamo v posodabljanje kanalizacijskih omrežij, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pa načrtujemo in izvajamo širitve omrežij, izgradnje čistilnih naprav in varujemo odvodnike, v katere se stekajo odpadne vode.

Storitve, ki jih izvajamo v enoti vzdrževanja kanalizacijskega omrežja:

 • odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode,
 • vzdrževanje kanalizacijskega omrežja vseh profilov,
 • vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav,
 • prediranje in čiščenje zamašenih kanalizacijskih cevi vseh profilov,
 • črpanje in odvoz blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
 • snemanje kanalizacijskih cevi vseh premerov,
 • izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja,
 • izgradnja kanalizacijskih priključkov,
 • monitoring odpadnih voda na sistemu javne kanalizacije,
 • obratovalni monitoring komunalnih čistilnih naprav,
 • meritve pretokov,
 • kataster gospodarske javne službe.

Kot koncesionar ali z občinskim odlokom pooblaščeni izvajalec gospodarske javne službe (odvajanje, čiščenje ali oboje) smo prisotni v Mestni občini Maribor ter v občinah Hoče-Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Ruše, Šentilj in Lovrenc na Pohorju.

Kanalizacijski sistem v upravljanju družbe Nigrad, d. d.

Občina Št. prebivalcev Dolžina kanalizacije v m Št. priključkov
Mestna občina Maribor 114.900 462.692 22.201
Hoče-Slivnica 10.925 74.345 1.939
Kungota 4.707 10.925 335
Miklavž na Dravskem polju 6.193 50.127 1.902
Pesnica 7.560 19.032 446
Ruše 7.337 45.098 1.375
Šentilj 8.410 42.278 890
Lovrenc na Pohorju 3.139 21.212 928

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.