Upravno-tehnična služba

Natančni in sprotni podatki o cestnem omrežju in poteku komunalnih vodov predstavljajo temelje za kakovostno in koordinirano izvedbo vzdrževalnih del in novogradenj. V upravno-tehnični službi tako izvajamo geodetske in tehnične storitve ter upravne storitve, prisotni pa smo pretežno v Mestni občini Maribor in nekaterih okoliških občinah. Pri prvi veji storitev gre predvsem za vzdrževanje operativnih katastrov javne infrastrukture (kanalizacija, javna razsvetljava in javne prometne površine), pri drugi pa za izvajanje upravnih postopkov po pooblastilu lokalne skupnosti (izdaja soglasij, mnenj, projektnih pogojev itn.).

Upravno-tehnična služba

Medtem ko je vzdrževanje operativnih katastrov posamezne infrastrukture temelj za učinkovito nadzorovanje premoženja posameznih občin, je naše sekundarno področje delovanja povezano z izvajanjem upravnih postopkov, pri čemer se izrekamo o vsakokratnem posegu v prostor oz. v javno infrastrukturo, ki jo vzdržujemo. Preostale dejavnosti so naravnane tržno in obsegajo geodetske storitve, izdelavo elaboratov začasne prometne ureditve, izdelavo projektov kanalizacijskih priključkov.

Storitve, ki jih izvajamo v enotah upravno-tehnične službe

Geodetske in tehnične storitve, ki jih izvajamo kot interno podporo drugim službam naše družbe in kot samostojno tržno dejavnost:

 • vzdrževanje operativnih katastrov javne infrastrukture,
 • servisiranje podatkov za potrebe izvajanja rednega vzdrževanja,
 • priprava elaboratov za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
 • razvoj aplikacij, ki omogočajo pregled podatkov operativnega katastra,
 • izdelava geodetskih načrtov za potrebe projektiranja in geodetskih načrtov novega stanja zemljišča po končani gradnji,
 • zakoličbe zemljišč in posamezna podporna inženirska dela,
 • obvladovanje cestnih zapor,
 • izdelava projektov kanalskih priključkov.

Upravne in druge storitve:

 • izvajanje upravnih postopkov po pooblastilu lokalne skupnosti, ki obravnavajo načrtovane posege v javno infrastrukturo.

Obvladovanje cestnih zapor

Osnovna storitev, povezana s cestnimi zaporami, je izdelava elaboratov začasnih prometnih ureditev na občinskih in državnih cestah. Naša upravno-tehnična služba ima ključno vlogo v obvladovanju zapor cest, z namenom doseganja višje učinkovitosti in zanesljivosti pa smo razvili aplikacijo, s katero sledimo postopku postavitve cestne zapore od sprejema naročila oz. vloge do zaključka del in odstranitve zapore. Aplikacija je tehnološko dovršena in omogoča nadzor nad cestnimi zaporami z uporabo mobilnih naprav ali z uporabo namiznega brskalnika. Sleherno cestno zaporo tako predhodno podatkovno in lokacijsko evidentiramo, v fazi postavitve, nadzora in odstranitve pa se dodatno prilagajo slikovni podatki, ki dokazujejo pravilno izvedbo in nadzor.

Upravni postopki

Po pooblastilu lokalne skupnosti in na podlagi veljavnih predpisov izvajamo upravne postopke, v katerih obravnavamo načrtovane posege v javno infrastrukturo in izdajamo naslednje dokumente:

 • projektne pogoje,
 • mnenja k projektnim rešitvam,
 • soglasja ali dovoljenje za izredni prevoz po občinskih cestah,
 • soglasja za priključitev na javno kanalizacijo,
 • tehnične smernice,
 • smernice in mnenja k prostorskim ureditvam (OPN, OPPN, LN, ZN itn.).

Če imate v zvezi z geodetskimi in tehničnimi storitvami ali upravnimi postopki kakršno koli vprašanje oz. želite naročiti katero od naših storitev, nas pokličite ob delavnikih v času uradnih ur na številko 02 45 00 300 ali nam pišite na kataster@nigrad.si.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.