Kratka video predstavitev projekta CINDERELA

Nigrad d.o.o. je projektni partner projekta CINDERELA (shema Obzorje 2020), kjer bomo skupaj s projektnimi partnerji iz vse Evrope do leta 2022 demonstrirali učinkovito izrabo gradbenih in industrijskih odpadkov.
 

Osnovna ideja projekta je skrb za zmanjšanje količine gradbenih odpadkov, možnosti njihove predelave ter preučitev njihove ponovne uporabe kot novih sekundarnih surovin na osnovi preizkusov pilotnih demonstracijskih modelov v praksi.

V sklopu demonstracijskih pilotnih prikazov smo med drugim vzpostavili pilotno proizvodnjo mešanic iz recikliranih agregatov. V pilotni proizvodnji želimo analizirati tehnične, tehnološke in upravne možnosti predelave in uporabe različnih nenevarnih v večini gradbenih pa tudi nekaterih drugih odpadkov za ponovno uporabo kot novih proizvodov po predelavi.

Novi gradbeni produkti, ki jih bomo pridelali s pomočjo pilotne proizvodnje bodo del drugih demonstracijskih prikazov: uporabili jih bomo pri gradnji manjhnega objekta skupaj s spremljajočo dostopno cesto ter z njihovo pomočjo  oživili degradirano območje, zgraditi majhen objekt.

Za predstavitev projektnih aktivnosti širši evropski javnosti smo na Nigradu pripravili kratki predstavitveni video. Le-tega si lahko ogledate na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=_5dVpyCROBo  .
Na predstavitvi je prikazana pot gradbenega odpadka, v tem primeru odpadnega asfalta, od njegovega nastanka preko različnih postopkov predelave do priprave mešanic za proizvodnjo novih produktov in njihov prikaz uporabe na praktičnem primeru. 

 

 

Short video presentation of the CINDERELA project

 

Nigrad d.o.o. is a project partner of the CINDERELA project (Horizon 2020 scheme), where together with project partners from all over Europe we will demonstrate the efficient use of constructional and industrial waste by 2022.

The project aims to demonstrate the technical, technological, and administrative possibilities of processing and using various non-hazardous construction waste as well as some other waste types to produce more sustainable construction products. All this is done with pilot demonstration models.

As part of the pilot demonstrations of our CINDERELA project, we also established a pilot production plant for producing mixtures of recycled aggregates. With our pilot production plant, we want to analyze the technical, technological, and administrative possibilities of processing and using various non-hazardous mostly construction waste as well as some other waste types for reuse as new products after processing.

Following the pilot production, the secondary raw material (SRM) based products will play an important role in construction demonstration where we plan to revitalize degraded areas, build a small facility with accompanying access road.

To present the project activities to the wider European public, we at Nigrad prepared a short presentation video. You can watch it at the link: https://www.youtube.com/watch?v=_5dVpyCROBo . The presentation shows one such model, the journey of waste asphalt: from asphalt waste generation through various processing to the preparation of mixtures and their demonstration of use in a practical example.

 

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.