Nigrad s predstavniki MČ in KS o rednih vzdrževalnih delih in aktualnih načrtih

Predstavniki družbe Nigrad, d. d., so se 25. 9. in 2. 10. 2019  na sedežu družbe sestali s predstavniki Mestnih četrti Magdalena, Tabor, Ivan Cankar, Center, Koroška vrata, Pobrežje, Radvanje, Brezje-Dogoše-Zrkovci in Studenci ter Krajevnih skupnosti Kamnica, Malečnik-Ruperče, Pekre in Limbuš. Na dnevnem redu tokratnih rednih obdobnih srečanj je bil pregled do sedaj opravljenega v okviru letnega vzdrževanja cest in pločnikov ter kanalizacijskega omrežja in javne razsvetljave.

S predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti se sestanemo dvakrat letno

Predstavnik družbe Nigrad, d. d., za stike z javnostjo dr. Dejan Pukšič je ob tem povedal: »S predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti se na skupinski koordinaciji sestanemo dvakrat letno, teme, ki jih obravnavamo, pa se dotikajo tekočih zadev in načrtov za bližnjo prihodnost. Na današnjem srečanju smo tako pregledali izvajanje naših dejavnosti skozi poletje in uskladili načrte za izvajanje javnih služb. S predstavniki MČ in KS dobro sodelujemo, njihovim predlogom vselej prisluhnemo, skupaj poiščemo načine, kako našo vključenost v lokalna okolja še izboljšati, in tako bo tudi v prihodnje.«

Z vodji gospodarskih javnih služb – Jožetom Planincem (Javne prometne površine), Dejanom Tacerjem (Kanalizacija) in Andrejem Kačičem (Javna razsvetljava in prometna semaforizacija) so se poleg rednega vzdrževanja in aktualnih občinskih projektov v izvajanju Nigrada dotaknili tudi načrtov za Zimsko službo v sezoni 2019/2020, ki se uradno začne 15. novembra in traja do 15. marca prihodnje leto. Nigrad kot izvajalec javne službe odvajanja odpadnih voda ponovno obvešča občane, naj padavinske vode izločijo iz sistema javne kanalizacije.

Občane prosimo, naj padavinske vode izločijo iz sistema javne kanalizacije

Vodja službe kanalizacija v družbi Nigrad, d. d., Dejan Tacer je na srečanju med drugim izpostavil pereč problem izločitve padavinskih voda iz sistema javne kanalizacije: »Predstavnikom mestnih četrti in krajevnih skupnosti smo na skupinski koordinaciji pojasnili, da vedno večje obremenitve sistema javne kanalizacije povzročajo globalne vremenske spremembe in vse večja poseljenost, ki prispeva h krčenju ali utrjevanju zelenih površin. Žal glede na aktualne vremenske razmere sistem javne kanalizacije ob hujših nalivih ne zmore zagotavljati učinkovite odvodnje, kar vodi v poplave in razlivanje razredčene odpadne vode, hkrati pa na javni infrastrukturi povzroča enormne poškodbe, ki zahtevajo intervencijske sanacije javne kanalizacije. Zato kot izvajalec javne službe vljudno naprošamo, da naj se padavinsko vodo poskuša zadržati na sami lokaciji, s čimer se bogati podtalnica, oz. naj se jo zbira v zbiralnikih ali manjših sodih, posodah, kar pripomore k zmanjšanju odtoka v sistem javne kanalizacije in posledično k razbremenitvi sistema, ki je preobremenjen.«

Izvajalec Zimske službe na območju Mestne občine Maribor tudi letos družba Nigrad, d. d.

Jože Planinc, inž. grad., vodja službe javne prometne površine in vodja zimske službe, je dodal: »Pooblaščeni izvajalec Zimske službe na območju Mestne občine Maribor bo tudi letos naša družba, ki bo dela izvajala skupaj s kooperanti in podizvajalci. S predstavniki MČ vsakoletno pred vstopom v zimsko sezono še enkrat pregledamo delovanje Zimske službe v pretekli sezoni, naše druženje pa je konstruktivno, saj z njihove strani dobimo informacije iz prve roke in tako se lahko orientiramo po tem, kaj od nas občani najbolj potrebujejo. Program izvajanja Zimske službe je zmeraj usklajen z zahtevami skupnosti, sledi natančen pregled plužnih enot, ki jih bo tudi letos 80, v okviru Zimske službe pa bo sodelovalo 150 delavcev.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.