Obvestilo v zvezi s polnjenjem bazenov

Uporabnike komunalnih storitev – plačnike okoljske dajatve obveščamo, da polnjenje bazenov ni razlog za neobračun obveznih komunalnih storitev in okoljske dajatve. Zavedati se je namreč treba, da se ob kopanju z naših teles v obliki potu sproščajo med drugim tudi hranilne snovi, ki so glavni krivec slabšanja stanja vseh voda. Vsak uporabnik bazena tako ob vsakem kopanju prispeva približno 1 miligram fosfatov, velikokrat pa zaide v vodo tudi urin. Zanemariti ne smemo tudi, da se pri osvežitvi v bazenu velikokrat s telesa spere precej krem in olj, ki nas varujejo pred soncem.

Voda iz bazena je zato opredeljena kot komunalna voda, s katero je treba ravnati v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17), in sicer tako, da se jo odvede v kanalizacijo, malo ČN ali obstoječo greznico. Obračun komunalnih storitev in okoljske dajatve izvajamo v skladu z 21. členom 2. odstavka in 14. odstavka Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12):

Predračunska cena opravljanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Ne glede na določbe tega člena se uporabniku, ki komunalne in padavinske odpadne vode ne odvaja ali čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod, obračunajo dejanski stroški izvajanja storitve.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.