Padavinske vode in ponikanje

Zadnja desetletja se vedno pogosteje srečujemo in ukvarjamo s problematiko padavinskih vod. Mesta se širijo, s tem pa se problematika padavinskih vod veča, saj je bilo v zadnjih 50 letih preoblikovanih ogromno površin, k čemur je prispevalo predvsem preseljevanje iz dežele v mesto. Posledice gradnje stanovanjskih hiš, blokov, trgovskih centrov z ogromnimi parkirišči ipd. se pokažejo pri odvajanju padavinske vode, ki se prek javnih in zasebnih površin (parkirišča, ceste, dvorišča, strehe ipd.) onesnažuje. Arhitekti in urbanisti so se žal premalo posvečali človeku in problematiki trajnostnega upravljanja odvodnjavanja padavinskih voda ter ohranjanju in zaščiti naravnega vodnega kroga.

Ponikovanje je najbolj naraven in okolju prijazen način za zmanjšanje količine padavinske vode. Z izgradnjo površinske ali podzemne infiltracije vrnemo naravi zaloge vode in lahko zmanjšamo obremenitev odvodnikov ter pridobimo dodatne kapacitete za padavinsko vodo. Pri tem moramo biti pozorni, da ponikamo neonesnaženo padavinsko vodo. Na ruralnih območjih, kjer vpliv urbanizacije ni prevelik, lahko padavinsko vodo ponikamo ali jo zbiramo v posodah ter jo uporabimo za zalivanje zelenic in vrtov. V velikih mestih so te vode močno onesnažene. Lahko se zgodi tudi, da se količine padavinske vode ne da nadzorovati, zato nastane velika nevarnost onesnaženja podtalnice. Praviloma ponikamo padavinske vode s streh, dvorišč, vrtov in parkov, kjer je potreben le peskolov. Skrb vzbujajoča je tista voda, ki odteka s cestišč, parkirišč in z industrijskih območij. 

Klasični ponikalno-zadrževalni sistemi:

  • jaški
  • gramozno nasutje
  • zadrževalni bazeni (nadzemni/podzemni)
  • vodnjaki

Sodobni ponikalno-zadrževalni sistemi:

  • ponikovalni tuneli
  • ​ponikovalni kvadri

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.