Ponovno: davek na dež ne obstaja

V včerajšnji rubriki Pisma bralcev časnika Večer na str. 19 smo bili v zapisu z naslovom Meščani, ne dihajte! kot izvajalec javne službe odvajanja odpadnih voda vsebinsko neposredno nagovorjeni, zato ponovno pojasnjujemo, da t. i. davka na dež ni. Odvajanje padavinskih voda je storitev izvajalca javne službe, ki pa se ne zaračunava, ampak je na mesečnih izpisih navedena le kot obvestilo o stanju.

Odvajanje padavinskih voda urejajo zakonski in podzakonski predpisi

Aktivnosti, povezane z izločitvijo padavinskih voda iz sistema javne kanalizacije, izvajamo zato, ker zaradi podnebnih sprememb prihaja do nalivov večjih jakosti, kot so bile predvidene pri načrtovanju kanalizacije. Obilna padavinska voda namreč v kanalizaciji povzroča številne nevšečnosti, kot so npr. poplavljanje objektov, nezmožnost odvajanja odpadnih voda do čistilnih sistemov in izdatno močnejša abrazija omrežja. Gre za resno problematiko, ki jo v slovenskem pravnem redu urejajo zakonski in podzakonski predpisi na področju emisij snovi pri odvajanju odpadnih voda ter podzakonski predpisi na področju javnih služb varstva okolja. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/2017) tako v svojem 24. členu 4. odstavka določa: »Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji ali vzdrževanju objektov v aglomeraciji mora biti zagotovljeno, da se predvidijo in izvajajo ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.«

Omenjeno problematiko v 17. členu ureja tudi Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15): »Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje, in se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi izvedba ukrepov iz prejšnjega člena.«

Občane že od 2016 redno pozivamo, naj padavinske vode izločijo iz sistema javne kanalizacije

Nemoten potek odvajanja odpadnih voda oz. ustrezno pretočnost kanalizacije lahko zagotovimo izključno ob doslednem upoštevanju vseh predpisov, zato občane tudi tokrat pozivamo, naj padavinske vode izločijo iz sistema javne kanalizacije in tako prispevajo k njenemu normalnemu delovanju. Vse tiste, ki so omenjeno izločitev že opravili, pa prosimo, da nas o tem obvestijo na kanalizacija@nigrad.si; naša terenska ekipa bo s preverbo na terenu stanje potrdila in poskrbela za ustrezno evidentiranje. V primeru morebitnih dodatnih vprašanj smo z veseljem na voljo.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.