Javna razsvetljava in prometna semaforizacija

Prva svetilka javne razsvetljave, oljna lanterna, se je v Mariboru pojavila leta 1806. Leta 1871 so v Mariboru položili cevi za plinsko napeljavo s 120 svetilkami in prve plinske luči so zagorele v okolici plinarne in glavnega kolodvora. Prva električna žarnica je v Mariboru zasvetila v poslovno-proizvodnih prostorih pred hišo na Grajskem trgu leta 1883, kar je le tri leta zatem, ko jo je T. A. Edison patentiral v Ameriki.

Javna razsvetljava in prometna semaforizacija

Danes v družbi Nigrad, d. o. o., vzdržujemo 360 km omrežja javne razsvetljave z 18.000 svetilkami in 385 odjemnimi mesti, kot vzdrževalec javne razsvetljave pa smo prisotni v Mestni občini Maribor ter občinah Benedikt, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju.

Storitve, ki jih izvajamo v enoti javna razsvetljava:

 • vzdrževanje javne razsvetljave na območju MOM,
 • postavitev nove javne razsvetljave,
 • vzdrževanje cestne razsvetljave in električne strojne opreme.
 • božično-novoletna krasitev,
 • različne storitve s specialnim vozilom – avtokošaro.

Če imate v zvezi z javno razsvetljavo kakršno koli vprašanje, nas pokličite ob delavnikih med 7.00 in 11.00 oz. med 11.30 in 15.00 na 02 45 00 300 ali nam pišite na info@nigrad.si. Izven rednega delovnega časa imamo za primere nujnih stanj, kot so padla oporišča ali pretrgani kabli na omrežju javne razsvetljave, organizirano dežurno službo, ki je dosegljiva na številki 041 619 598.

Prometna semaforizacija

Semaforski sistem predstavlja del mestnega prometnega sistema in je pomemben dejavnik pri urejanju in zagotavljanju pretočnosti prometa v mestu. Je izvršno-operativni del prometnega načrtovanja in prilagajanja prometnega režima aktualni prometni situaciji. Prva semaforska aparatura v Mariboru je bila postavljena v križišču pred Meljskim mostom; začetki izgradnje mariborskega semaforskega sistema segajo v osemdeseta leta, ko se je začelo sprva načrtovanje in nato izgradnja mariborske hitre ceste s prvim odsekom na Ptujski cesti. Takrat je bil izdelan koncept semaforizacije Maribora s centralnim nadzorom in vodenjem terenskih svetlobno-signalnih naprav (SSN) s centrom za avtomatsko obdelavo podatkov oz. vodenje prometa (CAVP) na glavni avtobusni postaji.

Storitve, ki jih izvajamo v enoti prometna semaforizacija:

 • vzdrževanje prometne semaforizacije na območju MOM,
 • postavitev nove prometne semaforizacije,
 • vzdrževanje svetlobnih signalnih naprav in električne strojne opreme.

Če na območju Mestne občine Maribor opazite nedelujoče ali nepravilno delujoče semaforje, pokličite našo dežurno službo, ki je dosegljiva na številki 041 619 598 24 ur dnevno.

Center za avtomatsko vodenje prometa (CAVP)

Prometno omrežje in prometni tokovi vseh udeležencev v prometu predstavljajo ožilje in prekrvavitev mesta. Optimalno odvijanje in vodenje prometa zagotavlja brezhibno delujoč semaforski sistem, prometnim obremenitvam primerno krmiljenje svetlobno-signalnih naprav in center za avtomatsko vodenje prometa, ki se nahaja v prostorih družbe Nigrad d.o.o. na Zagrebški 30 v Mariboru.

Vlogo prometnega nadzornega centra z vidika izzivov iz Zelene knjige (pregled politike naproti bolj povezanemu vseevropskemu prometnemu omrežju v službi skupne prometne politike) razumemo kot povezovalni člen na poti do uspešnega mestnega prometnega sistema. Na podlagi aktivnega avtomatskega vodenja prometa stremimo k cilju po čim bolj tekočem odvijanju prometa v mestih. Dobra pretočnost prometnih tokov in vožnja z malo ustavljanji oz. speljevanji stremi k manjšim izpustom in posledično k čistejšemu zraku v mestih. Javni potniški promet (JPP) mora bit vse hitrejši in zanesljivejši, da bi ostal zanimiv širši množici uporabnikov. Korak v to smer predstavlja rezervacija linij za JPP in sistem zaznave vozil JPP v semaforiziranih križiščih, ki deluje tako, da sprošča prometne smeri za potrebe JPP (bus priority).

Prvotni namen svetlobno-signalnih naprav (SSN) je zagotovitev varnega odvijanja prometnih tokov vseh udeležencev v prometu – pešcev, kolesarjev, motorjev, avtomobilov, avtobusov, tovornjakov. Moderni prometni centri, ki aktivno nadzirajo in upravljajo s prometnimi tokovi, zahtevajo prometne modele, ki zagotavljajo ocene, prognoze in napovedi v realnem času. Omenjene informacije so vitalnega pomena za ažuriranje prometnih prognoz, saj so ključnega pomena za usmeritve, strategije in pripravo detajlnih ter uporabnih prometnih informacij. Ti modeli morajo zajeti tudi razvoj prometa, da lahko odražajo formo zajezitvenih dolžin pod pogoji predhodnih zastojev in nenapovedanih motenj oz. dogodkov prometnega toka – nesreč.

Center za avtomatsko vodenje prometa je del mestnega semaforskega sistema, ki ga sestavljajo še kabelske povezave med centrom in krmilnimi napravami ter krmilne naprave s pripadajočo opremo in signalnimi dajalci. Prometno-programsko vzdrževanje semaforskih central in križiščnih krmilnih aparatur obsega kontrolo delovanja vgrajene programske opreme, nadzor nad delovanjem petih semaforskih central v CAVP-ju in komunikacijske mreže z diagnostiko napak oz. okvar.

V centru za avtomatsko vodenje prometa izvajamo naslednje aktivnosti:

 • vršimo nadzor delovanja posameznih krmilnih naprav, ki so povezane z obstoječo centralo in celotnim sistemom,
 • opravljamo diagnostiko okvar semaforskih naprav in strokovno usmerjanje dela tehničnih vzdrževalcev terenskih krmilnih aparatur in komunikacijske opreme,
 • izvajamo terensko opazovanje prometa v različnih časovnih presekih in obdobjih ter štetje prometa,
 • pripravljamo parametre za koordinirano delovanje terenskih krmilnih aparatur z izračunom elementov krmiljenja,
 • pripravljamo predloge semaforizacije novih križišč glede na aktualno in perspektivno prometno sliko,
 • nudimo pomoč pri pripravi in realizaciji programa obnove semaforskega sistema s finančnim ovrednotenjem, kar omogoča prilagajanje dinamike izvedbe z aktualnimi finančnimi možnostmi Mestne občine Maribor, in pomoč pri pripravi predloga proračuna za področje semaforizacije za prihodnja leta.
 • v primeru preiskave prometnih nesreč pripravljamo za potrebe sodišča strokovna gradiva za področje semaforizacije,
 • spremljamo najnovejša dognanja na področju semaforizacije in avtomatizacije prometnih tokov.

V prostorih CAVP je vzpostavljen tudi sistem avtomatskega štetja motornega prometa na podlagi kamer, ki so postavljene v križiščih. Trenutno je s sistemom avtomatskega štetja opremljenih trinajst križišč. V prihodnje načrtujemo razširitev sistema in nadgraditev ključnih križišč z video nadzorom. Namen postavitve sistema avtomatskega štetja motornega prometa je pridobitev števnih podatkov o gibanju prometnih tokov. Ti podatki se uporabljajo kot osnovni vhodni podatki za napredno prometno načrtovanje in modeliranje prometa. V prostorih CAVP že deluje tudi nadzor delovanja potopnih valjev na varovanem območju skupnega prometnega prostora. Omogočeno je tudi krmiljenje na daljavo.

Če imate v zvezi avtomatskim vodenjem prometa na območju Mestne občine Maribor kakršno koli vprašanje, nam pišite na info@nigrad.si.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.