Javne prometne površine

Zagotavljanje urejenih prometnih površin ter stalen nadzor nad prevoznostjo cest in stanjem javnih prometnih površin (JPP) je osnovni pogoj za vzdrževanje dobre mobilnosti. V grobem preseku vzdržujemo pribl. 800 km cest in 450 km pločnikov, če upoštevamo tudi javne zelenice in površine, kot so stopnišča, železniški prehodi in podhodi, pa številke krepko narasejo.

Pogosta vprašanja in odgovori

Koliko plužnih enot ima na voljo izvajalec za izvajanje zimske službe?

Za izvedbo navedenih del ima Nigrad, skupaj s soizvajalci in kooperanti, na voljo okoli 80 plužnih enot in 150 zaposlenih delavcev.

Kolikšna je povprečna poraba materiala v sezoni zimske službe?

Povprečna poraba materiala v sezoni je približno 2500 ton soli, 50 ton CaCl in 2800 kubičnih metrov peska.

Kolikšna je skupna dolžina komunalnih javnih površin, za katere skrbi izvajalec zimske službe v MOM?

Skupna dolžina komunalnih javnih površin v zimskem vzdrževanju:

 • označba cest s snežnimi koli: 193 km
 • deponije za ročni posip: 234
 • ceste in ulice: 750,9 km
 • pločniki: 464 km
 • avtobusna postajališča: 376
 • stopnišča: 42
 • parkirišča: 29,1 km2
 • parkirna mesta: modra cona 2,3 km2; bela cona: 26,6 km2
 • večji mostovi in nadvozi: 8
 • večja križišča: 69
 • prehodi za pešce: 942
Kako izvajalec spremlja izvedbo aktivnosti in na kakšen način komunicira z vozili?

Vsa vozila, vključno z vozili kooperantov in soizvajalcev, so opremljena s sistemom GPS, ki omogoča sledenje, navigacijo, komunikacijo in upravljanje z voznim parkom. Ta oprema, s pomočjo mobilnega omrežja, zagotavlja centralni nadzor voznega parka in komunikacijo z vozili.

Kaj je izvajalcu v pomoč pri oceni stanja vozišč?

Izvajalec skrbno spremlja meteorološke napovedi, ob tem pa so mu v pomoč pri odločanju tudi informacije z lastnih cestno vremenskih postaj. Cestno vremenski postaji sta postavljeni na Titovem mostu in na krožišču pod Pohorsko vzpenjačo.

Kako je s pluženjem kolesarskih poti?

Kolesarske poti so v času zimske sezone namenjene predvsem za odlaganje snega; čiščenje kolesarskih poti poteka samo po naročilu MOM.

Koliko časa traja akcija posipa in pluženja pločnikov?

Akcija posipa in pluženja pločnikov za 1. in 2. prioriteto traja okoli 12 ur.

Koliko časa traja akcija pluženja cest?

Akcija pluženja cest traja najmanj 8 ur, trajanje posamezne akcije pa je odvisno od količine snežnih padavin.

Kdaj izvajalec zimske službe prične s pluženjem cest?

S pluženjem cest izvajalec praviloma prične, ko zapade do 10 cm snega.

Kateri material je najbolj učinkovit za preprečevanje poledice?

Za preprečevanju poledice je najbolj učinkovit t. i. mokri posip, ki je sestavljen iz mešanice tekočine CaCl in soli.

Katere materiale izvajalec zimske službe uporablja za posip?

Za posip uporablja izvajalec sol, pesek in CaCl.

Koliko časa traja akcija posipa cest?

Posip po določenem planu traja v povprečju 4 ure.

Kdaj izvajalec sproži akcijo posipa cest?

Akcijo posipa izvajalec sproži ob nevarnosti zmrzali ali ob sneženju, ko se začne sneg oprijemati cestišča, ki postaja spolzko in/ali ledeno.

Kakšne so prioritete posipa in pluženja cest?

Prva prioriteta so glavne in zbirne ceste v dolžini cca 200 km, druga prioriteta so lokalne in strme ceste v dolžini cca 150 km, tretja prioriteta so javne poti in krajevne ceste v dolžini cca 400 km, kjer se posip in pluženje izvajata samo po naročilu MOM.

Katera dela izvaja zimska služba?

Ročni in strojni posip, pluženje cest, ulic, trgov in pločnikov, čiščenje kolesarskih stez (po posebnem naročilu MOM, sicer služijo predvsem za odlaganje snega), čiščenje avtobusnih postajališč, čiščenje požiralnikov in odvoz snega.

Kdo so člani Operativnega štaba zimske službe?

Člani Operativnega štaba zimske službe so vodje pristojnih oddelkov podjetja Nigrad, predstavnik strokovne službe MOM, predstavnik oddelka za varstvo okolja, urejanje prostora ter promet in zveze MOM, predstavnik Prometne policije in predstavnik Medobčinskega inšpektorata Maribor.

Kako je zimska služba organizirana v okviru MOM?

Za vodenje in koordiniranje del v zimski službi skrbi Operativni štab zimske službe, ki spremlja, vodi in usklajuje aktivnosti. Operativni štab se sestaja po potrebi, o svojem delu pa poroča pristojnim službam.

Kdaj prične izvajalec z izvajanjem zimske službe?

Enote zimske službe so v stalni pripravljenosti od 15. novembra do 15. marca. Zimska služba pa, v primeru neugodnih vremenskih razmer, lahko prične z delom tudi pred uradnim začetkom izvajanja zimske službe oz. z delom nadaljuje tudi po 15. marcu.

Kakšne so pristojnosti izvajalca zimske službe Nigrad?

Pooblaščeni izvajalec zimske službe, komunalno podjetje Nigrad, mora vsako leto pripraviti program izvajanja zimske službe, ki ga pred tem uskladi z zahtevami mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Program, ki mora biti pripravljen do 15. oktobra, potrdi strokovna služba MOM. Izvajalec zimske službe redno obvešča javnost o poteku aktivnosti v času zimske sezone.

Kdo je izvajalec zimske službe na območju MOM?

Pooblaščeni izvajalec zimske službe na območju MOM je komunalno podjetje Nigrad Maribor, ki dela izvaja v sodelovanju s podizvajalci in kooperanti.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.