novice

NEURJA Z DNE 4.5.2018-5.5.2018

Obveščamo vas, da je prišlo dne 4.5.2018 in 5.5.2018 na območju izvajanja javne gospodarke službe odvajanja odpadnih voda do izredno povečanih količin padavinskih voda in s tem tudi do vtoka teh voda v sistem javne kanalizacije.
Spoštovani,
 
Podjetje Nigrad d.d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Vas obvešča, da je prišlo dne 4.5.2018 in 5.5.2018 na območju izvajanja javne gospodarke službe odvajanja odpadnih voda do izredno povečanih količin padavinskih voda in s tem tudi do vtoka teh voda v sistem javne kanalizacije. Na spletni strani http://www.meteo.si/met/sl/climate/natural-hazards/ je Agencija Republike Slovenije ARSO pripravila poročilo o neurjih.
 
Ponovno obveščamo, da v javno kanalizacijo padavinska odpadna voda ne spada1, saj povzroča nemalo nevšečnosti, kot je npr. poplavljanje objektov ali nezmožnost zagotavljanja odvajanja odpadne vode do sistema za čiščenje. Samo z upoštevanjem vseh predpisov lahko zagotovimo nemoten potek odvajanja odpadne vode, zato vas prosimo, da s padavinsko odpadno vodo sistema javne kanalizacije ne obremenjujete. V primeru, da ste že izvedli odklop iz sistema javne kanalizacije s padavinsko vodo nas obvestite na kanalizacija@nigrad.si.
Vse uporabnike javne službe odvajanja obveščamo, da je zaradi neurja prišlo do več posedkov na sistemu javne kanalizacije, ki jo delovne ekipe tudi interventno odpravljajo. Zaradi udrtja kanalizacije bo v več delih izvajanja javne gospodarske službe prišlo do razkopavanja in zapiranj cestišč in sicer iz razloga, da omogočimo tekoče delo na deloviščih, pri čemer bomo poskušali ustrezno zagotoviti vse prometne tokove okrog teh delovišč in gradbišč.
Obrazložitev glede izločitve padavinske vode1 iz sistema javne kanalizacije:
 
  1. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) določa v svojem 24. členu 4. odstavka sledeče »(4) Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji ali vzdrževanju objektov v aglomeraciji mora biti zagotovljeno, da se predvidijo in izvajajo ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo«,
  2. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), ki v 17. členu govori:Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje, in se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi izvedba ukrepov iz prejšnjega člena.
  3. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) določa v svojem 92. členu glede varstva pred padavinskimi voda sledeče:
(1) Lokalna skupnost skrbi za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij.
(2) Varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda obsega zlasti ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin in ukrepe za omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih voda.