novice

Ponoven poziv zaradi opozoril »Agencije RS za okolje« in s tem zagotavljanja vzdržnost javnega kanalizacijskega sistema. 

Izvajalec javne službe odvajanja ponovno obvešča vse občane k izločitvi padavinske odpadne vode iz sistem javne kanalizacije in sicer vam predstavljamo še zakonska določa za izločitev padavinske vode:
  1. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) določa v svojem 24. členu 4. odstavka sledeče »(4) Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji ali vzdrževanju objektov v aglomeraciji mora biti zagotovljeno, da se predvidijo in izvajajo ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo«,
  2. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), ki v 17. členu govori:Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje, in se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi izvedba ukrepov iz prejšnjega člena.
  3. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) določa v svojem 92. členu glede varstva pred padavinskimi voda sledeče:
(1) Lokalna skupnost skrbi za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij.
(2) Varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda obsega zlasti ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin in ukrepe za omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih voda.

OPOZORILA za dan 13.6.2018 ARSO
 
RAZLIVANJA HUDOURNIŠKIH VODOTOKOV
Izdano: 13. 6. 2018 ob 9:00
Danes popoldan, zvečer in v noči na četrtek bodo ob močnejših nevihtah hitro narasli manjši vodotoki in hudourniki. 
 
NEVIHTE Z MOČNMII NALIVI
Danes popoldne, zvečer in v noči na četrtek pričakujemo predvsem v osrednjem in vzhodnem delu države pogoste nevihte s krajevno močnimi nalivi. 
 
Vir: http://www.arso.gov.si/