vloge

Vloge

TEHNIČNO NAVODILO ZA IZDELAVO GEODETSKEGA NAČRTA ZA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO: JAVNA RAZSVETLJAVA

TEHNIČNO NAVODILO ZA IZDELAVO GEODETSKEGA NAČRTA ZA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO: JAVNA KANALIZACIJA

Preglednica pooblastil

Postopek pridobitve dokumentov - upravni postopek graditve objektov (posegi v javno komunalno infrastrukturo)

Izdaja upravnih dokumentov:

• smernice oziroma mnenja k zazidalnim, ureditvenim, lokacijskim načrtom...
• mnenja k lokacijski informaciji
• projektni pogoji
• mnenje k projektni dokumentaciji
• soglasje h kanalskem priključku
• izjava o upoštevanju pogojev soglasij oziroma kvalitetno izvedenih del

 

Gospodarjenje z javnimi prometnimi površinami

• Tehnične smernice za poseg v javno prometno površino
• Mnenje za izredno uporabo javne prometne površine
• Soglasje za interventni poseg v javno prometno površino
• Soglasje / Dovoljenje za izredni prevoz