vloge

Vloge

TEHNIČNO NAVODILO ZA IZDELAVO GEODETSKEGA NAČRTA ZA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO: JAVNA RAZSVETLJAVA

TEHNIČNO NAVODILO ZA IZDELAVO GEODETSKEGA NAČRTA ZA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO: JAVNA KANALIZACIJA

Preglednica pooblastil

Postopek pridobitve dokumentov - upravni postopek graditve objektov (posegi v javno komunalno infrastrukturo)

Izdaja dovoljenj in soglasij

• smernice oziroma mnenja k zazidalnim, ureditvenim, lokacijskim načrtom...
• mnenja k lokacijski informaciji
• projektni pogoji
• soglasje k projektni dokumentaciji
• soglasje h kanalskem priključku
• izjava o upoštevanju pogojev soglasij oziroma kvalitetno izvedenih del

Vloga za Smernice, Projektne pogoje, Soglasje (Graditev / Poseg v varovalni pas infrastrukture)

Vloga za kanalski priključek

Obvestilo o začetku obratovanja male čistilne naprave in pojasnila v zvezi z znižanjem okoljske dajatve.
  - Vloga o začetku obratovanja male čistilne naprave

Gospodarjenje z javnimi prometnimi površinami

• Tehnične smernice za poseg v javno prometno površino
• Mnenje za izredno uporabo javne prometne površine
• Soglasje za interventni poseg v javno prometno površino
• Soglasje / Dovoljenje za izredni prevoz